Yazım Kuralları

MN Oftalmoloji

MN Oftalmoloji Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından dizinlenmektedir

MN Oftalmoloji Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilecek yazıların özellikleri

Medical Network (MN) OFTALMOLOJİ dergisinin yayın alanı kendi disiplini ile ilgili tıbbi ve cerrahi özgün araştırmaları, laboratuvar çalışmaları, olgu bildirilerini, mektup ve kısa raporları, literatür özetlerini, editöre mektupları ve özel derleme yazılarını kapsar. Yayın için sunulan yazı gerekli inceleme ve eleştiri aşamalarından geçerek kabul edilip yayınlandıktan sonra her türlü yayın hakkı Medical Network’a aittir. Çalışmaların daha önce hiç bir dergi ya da kongre bülteninde yayınlanmamış ya da yayın için gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yazıların etik kurallara uygunluğu ve bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.

Etik olarak öznesi insan olan deneysel araştırmalar sunulurken 1983’de gözden geçirilen 1975 “Helsinki Deklerasyonunda” (www.wma.net/e/ polcy/b3.html) belirlenen etik standartlara uygunluğu açıklanmalı, etik kurul izni olmalıdır. Özellikle görsel bilgilerde hasta ismi, isim ve soyadı baş harfleri ve kayıt numaraları kullanılmamalıdır.

Deneysel klinik ve ilaç araştırmaları için etik kurul onayı alınması zorunludur. Etik kurul onayı ve “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu” alındığı araştırmanın Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmelidir. Hayvan deneylerinde laboratuvar hayvanlarına özgü ulusal yasalara veya araştırma yapılan kurumun yönetmeliklerine uyulup uyulmadığı belirtilmelidir. Deneysel hayvan çalışmaları için hayvan haklarını koruduklarını belirtmeleri (Animal Care and Use (OACU)1,2 ve etik kurul onay raporu almaları gerekir. Yayın doğrudan ya da dolaylı olarak ticari bağlantı veya başkaca bir maddi destek içersin ya da içermesin bunun editöre açıklanması zorunludur.

Tüm yazılar Editör ve konuyla ilgili Editörler Kurulu üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra konularında ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınları olan danışman hakemler tarafından incelenir. Yayına kabul aşamasında metnin içeriğinde değişiklik yapılmaması koşulu ile anlam ve yazılım bakımından gerekli görülen değişiklikler ile Türkçe ve İngilizce düzeltmelerin yayın kurulu ve danışmanlar tarafından yapılabileceği yazar/lar tarafından kabul edilir.

Derginin yayın dili Türkçe’dir, yazıların anlaşılır olması için gereken özen gösterilmelidir. Yabancı kökenli terimler için TODNET sözlükten yararlanılabilir. Yazı içinde geçen yabancı kökenli sözcükler Türkçe okunduğu biçimiyle yazılmalıdır. Yazıların kabul edilen son şekilleri www.medicalnetwork.com.tr adresinden online olarak veya oftalmoloji@medicalnetwork.com.tr e-posta adresine ek olarak gönderilebilir.

Yazım Kuralları

Dergimize gönderilecek bilimsel araştırma yazılarının hazırlanmasında “Biyomedikal Dergilere Gönderilecek Metinlerde Aranan Ortak Koşullar”a uyulmalıdır. Yazım kuralları “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE updated 2021)3 www.icmje.org doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Committee on Publication Ethics (COPE) www.publicationethics.org  tarafından belirlenen Editör ve yazarlar için uluslar arası standarlar dikkate alınmalıdır.

Editöre sunum sayfasında gönderilen makalenin biçimi, başka bir dergiye gönderilmemiş olması, maddi destek alınıp alnmadığını, alınmışsa destekleyen kişi ve/veya kuruluşlar belirtmelidir. Yazının başlığı, yazarların adları, akademik ünvanları, yazarların çalışmanın yapıldığı sırada çalıştıkları kurumlar, yazışma yapılacak yazarın adı-soyadı ve adresi, telefon, faks numaraları ve e-posta adresi, varsa çalışmayı destekleyen kurumun adı bulunmalıdır. Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa yeri ve tarihi; araştırma makalesinde biyoistatistik denetimin yapıldığı belirtilmelidir.

Yazılar A4 sayfasının iki yanında 2,5 cm boşluk bırakılarak Arial/Times New Roman yazı biçiminde 12 font büyüklüğünde 1,5 satır aralığında Microsoft Word programında yazılmalıdır. Metin içinde açık biçimi belirtilmemiş kısaltmalar yapılmamalı, ölçümler dışında olabildiğince kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Kısaltmalar metin içinde ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilerek tüm metin boyunca kullanılmalıdır.

Yazı Biçimleri

Özgün Araşıtma Klinik, Laboratuvar Araştırma ve Deneysel Çalışmaları kapsar.

Metin Türkçe ve İngilizce başlık, özetler, anahtar kelimeler (“Index Medicus”a uygun olarak 3-6 adet), giriş, gereç ve yöntem, bulgular, yorum, tartışma, sonuç, öneri, teşekkür, kaynaklar, tablolar, grafikler, şekil alt yazıları ve şekiller biçiminde olmalıdır. Sayfa numaralandırması başlık sayfasından başlamalıdır. Başlık sayfası tüm yazarlarca imzalanmış olmalıdır.

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak, başlıklar dahil 250’şer kelime olmalıdır. Çalışmanın amacı, üzerinde çalışılan gereç, yapılan işlemler, gözlem ve analiz yöntemleri, en önemli sonuçlar verilmeli ve bu sonuçların değerlendirilmesi yapılmalı, varsa istatistik yöntem belirtilmeli, bu bağlamda özet amaç, yöntem, bulgular, sonuç ara başlıkları altında toplanmalıdır.

Giriş çalışmanın konusu ve amacı hakkında kaynaklarla desteklenen kısa ve öz bilgi vermelidir.

Gereç ve yöntem çalışmanın ileriye veya geriye dönük, çift kör ya da rastgele olupolmadığını, deneysel tasarımı, yararlanılan araç-gereci vermeli ve grafik, tablo, fotoğraf,istatistikle desteklenmelidir.

Bulgular ve yorum bölümünde araştırmada elde edilen sonuçlar verilmeli, gerekli ise resim, tablolar ve istatistik çözümlemelerle desteklenmelidir.

Tartışma elde edilen veriler tüm olumlu-olumsuz yönleri ile tartışılmalı ve kaynaklarlakarşılaştırarak sunulmalıdır.

Sonuç ve öneri ayrıntıya girmeden ve tekrara düşmeden elde edilen bulguları, yorumuve önerileri sunmalıdır.

Teşekkür biyoistatistik dahil her türlü desteği kapsamalıdır.

Kaynak sayısı 25’le sınırlı olmalı, yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve sıralarıiçinde uygun yerde parantez içinde belirtilmelidir. Parantez içinde birden fazla kaynakvarsa ilk ve son rakam arasına çizgi konularak ayrılmalıdır. Yazar sayısı 6’ya kadarolan metinlerde (6 dahil), bütün yazarlar yazılmalı, 6’dan fazla olanlarda ise ilk3 yazar yazılmalı ve “et al.”, veya “ve ark.”, kısaltması kullanılmalıdır. Kongre bildirileri,tezler, kişisel görüşmeler, yayınlanmamış gözlemler, özetler, bildiri ya da poster biçimindeki sunumlar, kaynak olarak gösterilemez, çok gerekli ise metinde ayraç içinde geçebilir. Özellikle yerli kaynaklardan olabildiğince yararlanılmaya özen gösterilmelidir. Dergi adları “Index Medicus”a uygun olarak kısaltılmalıdır.

Kaynakların yazılım örnekleri:

Dergiden alıntı:

Brodie SE. Photographic calibration of the Hirschberg test. Invest Ophthalmol Vis Sci 1987;28(4):736-9.

Editörlü kitaptan alıntı:

Richard RO. Pneumatic retinopexy. In: Lewis H, Ryan SJ, editors. Medical and Surgical Retina. St. Louis: Mosby, 1994;103-14.

Kişisel yazarlı kitaptan alıntı:

Rootman J. Diseases of the Orbit. Philadelphia: JB Lippincott Company, 1988:51-67. Dergide oftalmoloji alanındaki her türlü toplantı, tarih, konu ve konuşmacılarının bildirilmesi koşuluyla yayınlanır. Ayrıca oftalmoloji alanında yazılmış ve basılmış kitaplar, tezler okurlara iletilir.4

Olgu sunumları özgün katkı sağlamalı ve eğitici olmalıdır. Türkçe-İngilizce özet 100 sözcüğü geçmemeli, metin kurala uygun 4 sayfa ve 10 kaynakla; tablo, şekil ve resim sayısı toplam 5’le sınırlandırılmalıdır.

Kısa rapor oftalmoloji ile ilgili klinik çalışma, gözlem, geliştirilmiş yeni teknik veya laboratuvar çalışmaları içeren yazılardır. Türkçe-ingilizce özet 100 sözcüğü geçmemeli, metin kurala uygun 4 sayfa ve 10 kaynakla; tablo, şekil ve resim sayısı toplam 5’le sınırlandırılmalıdır.Editöre çeşitli konularda ve özellikle dergide yayınlanan yazılarla ilgili mektuplar gönderilebilir ve yazarlarınca cevaplandırılması istenebilir. Mektup, okuyucuların destekleyici veya karşıt görüş bildirimleriyle ilgili 200 sözcüğü geçmeyen metin ve kaynaklardan oluşur.

Tabloların ve Şekillerin her biri ayrı kağıda başlıkları ile birlikte yazılmalıdır. altlarına numaraları, ilk yazarın adı ve kısaca makale adı yazılmalıdır. Şekillerin büyüklüğü 20x25 cm’yi geçmemelidir. Şekillerin üste gelecek yönü okla belirtilmelidir. Şekil alt yazıları iki aralıklı olarak yazılmalıdır.

Fotoğraflar ayrıntılar görülecek derecede net ve kaliteli olmalıdır. Renkli fotoğraflar çok gerekli ve önemli ise kabul edilebilir.

Yazıların gönderileceği adres:

MN OFTALMOLOJİ Dergisi

https://www.mnoftalmoloji.com.tr/yazi_gonder.asp

oftalmoloji@medicalnetwork.com.tr

Kaynaklar

1. Guide for the care and use of laboratory animals (http://oacu.od.nih.gov/ARAC/ index.htm)

2. www.nap.edu/ catalog/5140.html

3. http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

4. Günalp İ. Editörden. MN Oftalmoloji 2001;8(4):322-4.

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, MN Oftalmoloji dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. MN Oftalmoloji, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.

Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında MN Oftalmoloji dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.